Vedtægter

Vedtægter

1: Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Opel Team Kongeaaen (OTK) , og foreningens hjemsted er hos den til enhver tid værende formands adresse.

2: Foreningens formål:
Foreningens formål er: At skabe kontakt mellem ejere af biler af mærket Opel.
ligeledes er det klubbens formål at fremme og skabe venskabelige bånd i De Danske Opel Klubber

3: Medlemmer:
Enhver der ejer en Opel eller har interesse for mærket kan optages som medlem af Klubben.

Medlemmer optages på en medlemsliste. Bestyrelsen har ret til at ikke at optage eller ekskludere et medlem, der ikke støtter eller
Accepterer forenings formål.

4: Træf:
Ved træf og anden samkørsel overholdes de gældende færdselsregler, dvs. hensynsfuld kørsel overfor klubkammerater såvel som medtrafikanter.
Spirituskørsel ved træf og anden samkørsel vil være bortvisningsgrund, endvidere vil det medføre automatisk ophør af medlemskab, uden mulighed for refusion af resterende kontingent.

5: Ledelse:
Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

6: Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes sidst i april.
Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved opslag.
Emner under eventuelt skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dagsordenen kan omfatte:
Valg af dirigent
Valg af referent
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Evt.

7: Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med skriftlig dagsorden, når minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Fremsendelse af dagsorden og indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved opslag.

8: Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse som bliver valgt på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og indkaldelsesvarsel for bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 2 år.
Første gang vælges halvdelen for 1 år.
Senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer).
Der føres beslutningsreferat, der gælder som juridisk dokument overfor medlemmer indbyrdes samt overfor tredjemand.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kan dog højest forhøjes med 50 kr. pr år.

9: Revisor og regnskab:
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en revisor. Revisoren må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
Et revideret regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet følger kalenderåret.

10: Aktiver og forpligtelser:
Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person og hæfter som sådan for foreningens forpligtelser. Det enkelte medlem har ingen ejendomsret over foreningens aktiver.
Foreningens aktiver kan derfor ikke gøres til genstand for sikkerhedsstillelse eller fyldestgørelse for privat gæld ligesom det enkelte medlem ikke hæfter personligt for foreningens forpligtelser.)

11: Vedtægtsændringer:
Ændring i foreningens vedtægter skal vedtages med 3/4 dels flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

12: Opløsning:
Foreningen kan opløses efter vedtagelse med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en uges mellemrum.
Ved opløsning skal foreningens formue anvendes efter foreningens formåls paragraf.
Den generalforsamling der vedtager den endelige opløsning godkender også fordelingen af formuen og den afgående formand sørger for fordelingen indenfor 2 måneder efter opløsningen.

Lukket for kommentarer.